Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được hàng, Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng hoàn tới Happymart theo hướng dẫn sau : Gửi email đến : [email protected] Điền đầy đủ thông tin cho yêu cầu trả hàng hoàn tiền
  • Ghi rõ sản phẩm và lý do trả hàng/hoàn tiền
  • Cung cấp bằng chứng chỉ rõ chi tiết sản phẩm lỗi/sai/vỡ hoặc đoạn chat thể hiện sự khác nhau giữa thỏa thuận của hai bên và sản phẩm nhận được.
  • Ghi rõ chú thích cụ thể cho việc yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền
  • Cung cấp địa chỉ email và số điện thoại để Happymart có thể phản hồi thông tin/liên hệ